Предметни награди

  1 бр.
  ЗИМНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ
  1 бр.
  СМАЗОЧЕН СПРЕЙ
  1 бр.
  СКОБА ЗА ЛАГЕРИ
  1 бр.
  СПРЕЙ ПОЧИСТВАЩ СП.АПАРАТИ
  1 бр.
  КЛЮЧ ТИП ЛУЛА
  1 бр.
  ВАУЧЕР 300 ЛВ
  1 бр.
  СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ 0.25L DOT4
  1 бр.
  СКОБА ЗА ШАРНИРИ
  1 бр.
  К-Т ИНСТРУМЕНТИ 94 бр.

  ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА / ОБЩИ УСЛОВИЯIR TEHNIC 2021

  ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

  Организатор на Играта IR TEHNIC 2021″ е „ЕВРО 07″ АД, със седалище и адрес на управление: град София 1574, бул. „Шипченски проход“ №63 , Производствен корпус, ет.5, ЕИК: 130433439.

  ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

  Официалните правила са изготвени и ще бъдат оповестени в съответствие с действащото българско законодателство. С тези правила се установяват условията за провеждане и прекратяване на промоционалната игра, както и редът за определяне на печелившите участници в играта и връчването на наградите. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта.
  Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или променя условията на Играта в съответствие с тези Правила и закона, като е задължен незабавно и публично да оповести съответните допълнения и промени. Всяко решение на Организатора в хода на Играта, взето в съответствие с тези Правила и закона, ще се счита за окончателно и обвързващо за участниците.
  Официалните правила се публикуват преди началото на Играта на сайта www.igra.euro07.bg за целия период на Играта.

  ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

  Играта се организира и провежда на територията на Република България. В Играта могат да участват само Участващи продукти, закупени на територията на Република България. Наградите се доставят само на територията на Република България.

  ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

  Промоционалната кампания, наричана по-долу „Играта“ се организира с рекламна цел за популяризирането на марките и продуктите предлагани от Организатора и ще се проведе съобразно разпоредбите на тези Правила в периода от 00.00 часа на 20.09.2021 г. до 23.59 часа на 14.11.2020 г.   Крайната дата, на която участниците могат да се регистрират за играта с Голямата награда: Ваучер на стойност 1500 лв с ДДС за верига магазини ТЕХНОПОЛИС, е 21.11.2021 г.

  ЧАСТ 5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА:

  В Играта имат право да участват всички дееспособни физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Играта.

  Когато продуктът е закупен от юридическо лице, промо-талонът се предава на физическо лице  (представител), посочено от представляващия юридическото лице като упълномощено физическо лице да получи продукта. Ако клиентът предпочита продуктът да му бъде доставен на място чрез разнос или куриер, промо-талонът се прикрепя към съответния съпътстващ документ (протокол, стокова разписка или фактура).

  ЧАСТ 6. ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ

  В Играта нямат право да участват служителите на „ЕВРО 07” АД, както и членовете на семействата им или свързани с тях лица.

  ЧАСТ 7. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

  В Играта участват всички продукти предлагани в търговската мрежа на „ЕВРО 07“ АД с търговска марка „IR“ (наричани за краткост „продуктът/ите“).

  При закупуването на продукти с търговска марка „IR“ на стойност по-голяма или равна на 20 лева, ще получите специална промо-карта със скреч покритие. При изтъркването на скреч покритието ще видите или предметна награда или Уникален код, с който да участвате за голямата награда.

  ЧАСТ 8. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

  НАГРАДАБРОЙ НАГРАДИОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА
  ЗИМНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ1200Зимна течност за чистачки - ZXZ готова за употреба
  СПРЕЙ ПОЧИСТВАЩ СП.АПАРАТИ350СПРЕЙ ПОЧИСТВАЩ СП.АПАРАТИ MoTip
  СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ 0.25L DOT4200Спирачна течност 0.25l DOT4 – FERODO FBX025
  СМАЗОЧЕН СПРЕЙ150Спрей универсален смазочен - CYCLO / C10
  КЛЮЧ ТИП ЛУЛА100Ключ тип лула - JONNESWAY - различни размери
  СКОБА ЗА ШАРНИРИ10Скоба за изваждане на шарнири 17мм - JONNESWAY / AE310076
  СКОБА ЗА ЛАГЕРИ5Скоба обратен чук за лагери – JONNESWAY / АЕ310008
  ВАУЧЕР 300 ЛВ 7Ваучер за магазин ТЕХНОПОЛИС на стойност 300 лева
  К-Т ИНСТРУМЕНТИ 94 бр.5К-т инструменти 94 бр. 1/2 и 1/4 - JONNESWAY / S04H62494S
  Голямата награда: ВАУЧЕР НА СТОЙНОСТ 1500 ЛЕВА1Голямата награда е: ВАУЧЕР НА СТОЙНОСТ 1500 ЛЕВА ЗА МАГАЗИН ТЕХНОПОЛИС

   

  ЧАСТ 9. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

  По време на периода на Играта, срещу закупуването на продукт/продукти с търговска марка „IR“ на стойност по-голяма или равна на 20 лева, участниците ще получат промо-талон със скреч покритие, което трябва да се изтрие. След изтриването на скреч покритието, участниците ще видят или наименованието на предметната награда, която печелят или Уникален код, с който могат да се регистрират на www.igra.euro07.bg  и да участват в тегленето на голямата награда.

  От едната страна на всеки талон може да се види наименованието на играта, логото на „ЕВРО 07“ АД, логото на търговската марка участваща в Играта, наградата или кода за участие намиращи се под скреч покритието.

  От обратната страна на всеки талон, участникът ще намери наименованието на Играта, наградите, продължителността на Играта, както и друга полезна информация.

  Интернет страницата на Играта, съдържаща съответните данни е www.igra.euro07.bg

  За да участва в тегленето за голямата награда „ВАУЧЕР НА СТОЙНОСТ 1500 ЛЕВА ЗА ВЕРИГА МАГАЗИНИ ТЕХНОПОЛИС“, участникът ще трябва да посети споменатата по-горе интернет страница, да се регистрира като попълни предоставения формуляр, който ще изисква от участника да въведе единствено: кода от скерч-картата, телефонен номер и да приеме Правилата на Играта. Няма да се допуска участие при липсващи/неточни данни.

  Участникът може да регистрира Уникални кодове по всяко време в срока на Играта – наведнъж или на няколко пъти.

  При опит за регистрация на несъществуващ код, участникът ще получи незабавно автоматично съобщение на сайта на Играта, че кодът не съществува.

  При опит за повторна регистрация на код, който вече е регистриран, участникът ще получи незабавно автоматично съобщение на сайта на Играта, че кодът вече е регистриран и не може да бъде приет повторно.

  Регистрация на Уникален код извън периода на провеждане на Играта няма да бъде възможна. Тегленето на голямата награда „ВАУЧЕР НА СТОЙНОСТ 1500 ЛЕВА ЗА ВЕРИГА МАГАЗИНИ ТЕХНОПОЛИС“  ще се проведе след края на Играта, на 23.11.2021г. в Централния офис на „ЕВРО 07“ АД в гр. София, бул. „Цветан Лазаров“ №90, вход 1 ет.2 офис.2. За голямата награда „ВАУЧЕР НА СТОЙНОСТ 1500 ЛЕВА ЗА ВЕРИГА МАГАЗИНИ ТЕХНОПОЛИС“  ще бъдат направени три последователни тегления. Първият изтеглен участник ще е носител на голямата награда “ ВАУЧЕР НА СТОЙНОСТ 1500 ЛЕВА ЗА ВЕРИГА МАГАЗИНИ ТЕХНОПОЛИС „. Представител на „ЕВРО 07“ ще се свърже с печелившия чрез телефонно обаждане, за да го уведоми за наградата и за начина на получаването й. Връзката с печелившия участник ще става до 24 часа след изтегляне на томболата, при прозвъняване в работни дни между 8 и 19 часа от страна на представител на „ЕВРО 07“. В случай, че този победител по каквато и да е причина не е в състояние да приеме или да се възползва от наградата, то съгласно посочените в този документ правила и условия, победителят ще бъде заместен от лицето, изтеглено при второто теглене (първи резервен победител).

  Ако на свой ред първият резервен победител не е в състояние, по каквато и да е причина, да приеме или да се възползва от наградата, то според условията, посочени в този документ, за носител на наградата ще бъде обявено лицето, изтеглено при третото теглене (втори резервен победител).  В томболата участват всички участници, регистрирали Уникални кодове до 23:59:59 часа на 21.11.2021 г.

  Наградите се предоставят само и единствено на участници, имащи право на участие в Играта.

  Имената на спечелилото лице ще бъдат публикувани на сайта на дружеството www.euro07.bg

  Участниците трябва да пазят като доказателство всички промо-талони с Уникални кодове, които са регистрирали. На съхраняваните промо-талони трябва ясно да се виждат Уникалните кодове. При получаването на наградата спечелилият участник е длъжен да предостави: промо-талона с печелившият Уникален код, в противен случай участникът няма право да получи наградата.

  Предметните награди могат да бъдат получени от съответния магазин, от който потребителят е закупил промоционалния продукт в срок до 19.11.2021 г.

  Голямата наградата се дава на физическото лице, което е попълнило формуляра и регистрирало промо- кода. Във връзка с ЧАСТ 5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, Организаторът не взима страна при спорове между представляващите юридическото лице  и техните представители.

  ЧАСТ 10. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ КОДОВЕ

  Промо-талоните, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда Уникалния код (наградата) или фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват. Решението принадлежи изцяло и само на Организатора и е обвързващо за участниците. В тези случаи участникът няма право да получи наградата.
  Организаторът не носи отговорност за грешки, нечетливост или друго несъответствие на Уникален код.

  ЧАСТ 10. РАЗРЕШАВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ, ПОРАЖДАЩИ СЪМНЕНИЕ

  Организаторът е отговорен за предоставянето на информация във връзка с Играта. При наличие на съмнения, за въпроси и проблеми, свързани с Играта, потребителите могат да се обадят на номер: 0879 123 092 всеки делничен ден: от понеделник до петък от 9:30 до 17:30 часа или да пишат на e-mail: igra@euro07.bg

  ЧАСТ 11. РАЗГЛАСЯВАНЕ НА ИГРАТА

  Играта ще бъде разгласявана посредством рекламни материали и други в търговските обекти на „ЕВРО 07“ АД, както и всякакъв друг вид реклама, а също и в интернет страницата на Организатора: www.euro07.bg

  ЧАСТ 12. ОТГОВОРНОСТ

  Организаторът няма задължението да осъществява комуникация или да води кореспонденция с неспечелили участници, които биха могли да имат претенции, възникнали във връзка с тегленето или раздаването на наградите.

  Организаторът на Играта не отговаря и няма да бъде страна по спорове за собственост на Участващи продукти, награди или Уникални кодове.

  Споровете, свързани с правото на собственост върху Участващи опаковки или Уникални кодове не засягат и не опорочават предоставянето на награда от страна на Организатора по реда на настоящите Официални правила.

  Организаторът не отговаря за качеството на наградите.

  Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за регистрация и участие в Играта, поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.
  Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата на Играта, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на Участник

  Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

  ЧАСТ 13. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

  Всички награди са персонални, не могат да бъдат преотстъпвани и да се разменят за други заместващи услуги, стоки или паричният им еквивалент. Прехвърлянето на наградите на трети лица (чрез продажба, дарение или друг способ) е забранено.

  ЧАСТ 14. СПОРОВЕ

  Всякакви потенциални спорове между Организатора и участниците в тази Игра следва да се решават по взаимно съгласие, а в случай, че това не е възможно – споровете ще се отнасят за разрешаване пред компетентния съд в град София.

  ЧАСТ 15. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

  Организаторът има право едностранно и предсрочно да прекрати Играта на всеки етап, чрез съответно оповестяване, в случай на съществено нарушение или злоупотреба с Правилата, или при възникване на форсмажорни или други обстоятелства извън контрола на Организатора.
  В горните случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът не дължи на участниците в играта връщане на закупени по време на Играта продукти, освен в случаите изрично предвидени в Закона за защита на потребителите и останалите релевантни нормативни актове.

  ЧАСТ. 16. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  Организаторът е надлежно регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни и има право да обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със Законa за защита на личните данни и приложимите норми на българското законодателство. Организаторът се задължава да спазва приложимото законодателство относно защитата на личните данни, събрани по време на Играта. Организаторът гарантира поверителността на личните данни, предоставени от участниците и използването на автоматизирана обработка, съгласно Закона за защита на личните данни.

  Меню